1. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bikes4life.cz a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu www.bikes4life.cz je zapsaný spolek Bikes for Life, z. s., 5.května 797/20, 470 01 Česká Lípa vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem sl. L 6458. IČ: 227 34 180 DIČ: CZ22734180. VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Bikes for Life, z.s. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím:
Bikes for Life, z.s., 5.května 797/20, 470 01 Česká Lípa
IČ: 227 34 180
DIČ: CZ22734180
Č. účtu : 43-2413910247/0100 vedený u KB
2701814444/2010 vedený u FIO
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen „kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

3. Pracovní doba
Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bikes4life.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

4. Objednávání a ceny
Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.
Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení návrhu prodávajícím, které kupující obdrží bez zbytečného prodlení na zadanou e-mailovou adresu. Platně uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákona. Přílohou potvrzení objednávky je odkaz na aktuální znění VOP. Kupujícímu doporučujeme si obchodní podmínky ponechat pro případ pozdějšího sporu ohledně jejich obsahu v době uzavření smlouvy.
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky, či osobně – avšak vždy před tím, než podá objednávku.
Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:
• prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bikes4life.cz
• elektronickou poštou na adrese info@bikes4life.cz
• prostřednictvím telefonu 776 038 833, a to i formou SMS zpráv,
• osobní návštěvou

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti (v případě akčních nabídek je datum platnosti uvedeno na stránkách obchodu, informaci lze získat též telefonicky na lince 776038833.

5. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již přijaté zboží tak vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady – má tedy právo odstoupit (doporučujeme písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
V našem obchodě má kupující spotřebitel možnost využít tohoto práva až do 21 dní od převzetí objednávky, a to v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a zboží bylo doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této rozšířené lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
• odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu info@bikes4life.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“), popřípadě dopis osobně donést na prodejnu, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (pokud žádáte o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,
• zboží je nutné doručit na adresu Bikes for Life, z.s., Plynárenská 3078, 470 01 Česká Lípa spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním, pokud možno nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí jevit známky použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit; zboží je také možné osobně donést na prodejnu,
• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, složenkou na kupujícím uvedenou adresu, či peníze předáme kupujícímu v naší prodejně, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží,
• v případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení od smlouvy v rozšířené lhůtě (15 – 21 dní) poskytnuté ze strany prodejce a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě vyprodání zboží, nemožnosti obstarání zboží do 31 dnů po přijetí objednávky nebo v případě zjevné chyby v uvedení ceny nebo slevy na zboží na internetových stránkách prodávajícího za podmínky, že zjevně nepřiměřená cena nebo sleva nejsou doplněny o uvedení označení „akce“ nebo „akční nabídka“.

7. Platební podmínky a vlastnické právo
Platbu za objednané zboží či služby je možné uskutečnit následujícími způsoby:
• bankovním převodem,
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím pod podmínkou zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

8. Dodací podmínky
Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:
• odeslat pomocí přepravní služby GLS
• zaslání prostřednictvím České pošty obchodním balíkem,
• osobní vyzvednutí kupujícím
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné bez zbytečného prodlení oznámit na adresu dmr@dafitmotoracing.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

9. Záruční podmínky
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).

10. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

11. Měření hluku
1. Poskytovatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kdykoliv během konání akce nařídit nebo provést měření hluku jakéhokoliv dopravního prostředku, pohybujícího se na závodní dráze nebo v areálu poskytovatele. Pro tato měření stanovuje limity hluku, jež musí každý dopravní prostředek bezpodmínečně dodržovat. Pokud poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí, že jakýkoliv dopravní prostředek nacházející se na závodní dráze příslušný limit překračuje, musí být takový dopravní prostředek okamžitě vyloučen z provozu na závodní dráze a může se na závodní dráhu vrátit v okamžiku, kdy poskytovatel nebo jím pověřená osoba dojde ke zjištění, že provozovatel vyloučeného dopravního prostředku učinil taková opatření, že vyloučený dopravní prostředek příslušný limit hluku již nepřekračuje.
2. Pro jednostopá vozidla (motocykly, skútry) je stanoven maximální limit hluku 106 dB + 2 dB na chybu měření, měřeno při 4.500 ot./min a/nebo při ¾ maximálních otáčkách (měřeno 1 metr za vyústěním výfuku v úhlu 45°).
3. Pro všechna motorová vozidla je stanoven maximální limit hluku 110 dB + 2 dB na chybu měření na jakémkoliv místě závodní dráhy při jakémkoliv stupni akcelerace nebo decelerace takového vozidla, přičemž měřen bude vždy průjezd jediného vozidla ve vzdálenosti 10 metrů od hranice závodní dráhy.
4. Poskytovatel nebo jím pověřená je také oprávněn nařídit nebo provést měření hluku jakéhokoliv dopravního prostředku před vjezdem na závodní dráhu samotnou. V případě, že měřené vozidlo příslušný limit překračuje, je poskytovatel nebo jím pověřená osoba takové vozidlo bez náhrady nepřipustit k jízdě na závodní dráze.

12. Pro zahraniční jezdce:
„Účastník je povinen mít uzavřené pojištění léčebných výloh v zahraničí, které pokrývá všechny činnosti, které bude účastník na okruhu provozovat, především závodní motorsport. V případě, že účastník nebude mít uzavřené takové pojištění, budou veškeré náklady na léčebnou péči účtovány přímo účastníkovi.“
Der Teilnehmer ist verpflichtet eine Reiseversicherung abzuschliessen. Diese Versicherung muss alle Tätigkeiten, die der Teilnehmer an der Rennstrecke betreibt vor allem Motosport, decken. Im Falle, dass der Teilnehmer keine solche Versicherung hat, werden die für Behandlung anfallenden Kosten direkt mit dem Patienten abgerechnet.“

“The participant is obliged to have valid insurance for medical expenses abroad, which covers all the activities that will be the participant on the circuit doing, especially racing motorsport. In case that the participant will not have concluded such insurance, all costs of medical care will be charged directly to the participant.”

13. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@bikes4life.cz
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
14. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění VOP v době uzavření smlouvy).

Tyto VOP schválil za spolek Bikes for Life, z.s.

Antonín Jetenský, předseda spolku

ZÁSADY JÍZDY NA OKRUHU
Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Zde je základní desatero, jehož dodržování vám zajistí bezpečný návrat z okruhu domů:

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené. Platí jednoduché pravidlo – držte se vpravo.

2. Začněte pomalu. Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik vašeho motocyklu a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy. Bez zahřátých pneumatik bude mít vaše rychlá jízda ještě rychlejší konec.

3. Sledujte dění na dráze před sebou a zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je zrcátka sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. To znamená…

4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.

5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.

6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.

7. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu a odejděte i s motorkou za svodidla. Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu!!!

8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha automotodromu.

9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů a zapamatujte si význam základních vlajek. Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.

10. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán.

Vždy si důkladně přečtěte prohlášení, které na místě podepisujete a řiďte se jím.

Jezdec
Vybavení jezdce musí splňovat následující požadavky:

– motocyklová kožená nebo textilní kombinéza ve vyhovujícím stavu s protektory. Jsou povoleny kombinézy jednodílné i dvoudílné (nedoporučuje se). Výrazně doporučujeme použití zádového i hrudního protektoru
– integrální helma s funkčním zapínáním a homologací pro silniční provoz. Jsou povoleny i helmy odklápěcí (nedoporučuje se)
– kožené motocyklové rukavice a motocyklové silniční boty ve vyhovujícím stavu. Doporučeny jsou rukavice a boty s protektory kloubů
– V případě, že jezdec ještě nedosáhl věku 18 let i písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účastí jezdce. Účastníci musí mít zvládnuté bezpečné ovládání motorky a musí být ve skvělém fyzickém i psychickém stavu.
– Konzumace alkoholu, drog či jiných návykových látek je zakázána. V případě porušení zákazu následuje okamžité vyloučení z akce.
Akce je na vlastní nebezpečí!!!

Objednáním akce prohlašuji, že se výše uvedenými předpisy budu řídit!!!

Vaše objednávka čeká na dokončení!